Powered by BLEE Digital

ספטמבר 2017

שולחן עגול בנושא דמוקרטיזציה של ה- BIM

טכנולוגיית ה- BIM קיימת כבר קרוב ל- 20 שנה, יתרונותיה ברורים וכשהיישום הינו גורף ומוכתב על ידי מזמיני העבודה או היזמים, אזי התועלות והרווח משמעותיים ועולים באופן ברור על ההשקעה שנדרשה. יחד עם זאת, החדירה של הטכנולוגיה לפרוייקטים מסדר גודל בינוני ומטה הינה מאתגרת ונתקלת במכשולים רבים. מטרת המפגש הייתה לדון בדרכים להביא את בשורת ה- BIM לכלל הציבור; עלתה השאלה האם שינוי התהליכים אפשרי בסדרי גודל שונים של פרוייקטים או האם נדרשת טכנולוגיה חדשה ופשוטה יותר שתאפשר את חדירת הטכנולוגיה לכלל התעשייה. השתתפו בדיון מזמיני העבודות הגדולים, מתכננים, יועצים וקבלנים